Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 273 361 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS
Kategorie

..........

sobota, 21 marca 2009 8:48

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”
Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Kangurek”
rok szkolny 2008/2009

 

 1. W dniach 14 i 15 listopada 2008 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się konferencja koordynatorów regionalnych Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”. 
   
 2. Informacje dotyczące organizacji w roku szkolnym 2008/2009 w regionie szczecińskim konkursów „Kangur Matematyczny” oraz „Kangurek” zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej 1 grudnia 2008 r.
   
 3. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, uprzejmie przypominamy, że w tym roku szkolnym nie będziemy wysyłać do szkół informacji o konkursach w formie listownej.
   
 4. Wszelkie dokumenty (Regulamin konkursu, Karta zgłoszenia, Instrukcja) będą do pobrania z naszej strony internetowej.
   
 5. Aktualizacja dokumentów wymienionych w punkcie 4 nastąpi 1 grudnia 2008 r.
   
 6. Zgłoszenia szkół do udziału w konkursach „Kangur 2009” i „Kangurek 2009” będą przyjmowane dopiero od 5 stycznia 2009 r.

     

  16.01.2009r.

  Termin wysłania „Karty zgłoszenia” wraz z dowodem wpłaty wpisowego (kserokopia) za udział uczniów danej szkoły w konkursie.

  13.02.2009 r.

  Ostateczny termin dokonywania korekt w „Karcie zgłoszenia”. Korekty można dokonać wyłącznie w formie pisemnej, przesyłając informację faksem na nr 091 4420835 lub e-mailem na adres:
  kangur.szczecin@op.pl

  25.02.2009 r.

  Szkolny Opiekun Konkursu sprawdza na stronie internetowej Szczecińskiego Towarzystwa Matematycznego „Kangur”: www.kangur.szczecin.pl , czy  szkoła zostałazarejestrowana przez Regionalny Komitet Organizacyjny Konkursu.

  16 i 17.03.2009 r.

  Odbiór materiałów konkursowych w Punktach Odbioru Testów.
  W Gimnazjum Nr 5 w Szczecinie testy będą wydawane w godzinach 1300–1700, natomiast w pozostałych punktach po telefonicznym uzgodnieniu z koordynatorami wymienionymi w punkcie14 Regulaminu.

  19.03.2009 r.

  1) Dzień Konkursu. Rozpoczęcie o godz. 900.
  2) Termin wysłania kart odpowiedzi, protokołu oraz listy imiennej uczestników konkursu na adres Szczecińskiego Towarzystwa Matematycznego „Kangur” lub dostarczenia bezpośrednio do siedziby STM „Kangur” 
  do godziny 1700.

  08.05.2009 r.

  Regionalny Komitet Organizacyjny Konkursu ogłasza na stronie internetowej:www.kangur.szczecin.pl  listę laureatów i uczniów, którzy uzyskali wynik bardzo dobry lub wyróżnienie w konkursie „Kangur Matematyczny” oraz listę uczniów, którzy uzyskali wynik bardzo dobry w konkursie „Kangurek”.

  15.05.2009 r.

  Regionalny Komitet Organizacyjny wysyła wyniki konkursu do szkół .

  07.06.2008 r.

  Ostateczny termin składania odwołań dotyczących wyników (w formie pisemnej – listownie).

  27.05.2009 r.
  godz. 11
  00

  Uroczyste podsumowanie XVIII edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”. Uroczystość odbędzie się w Gimnazjum Nr 5 w Szczecinie.

 


Podziel się
oceń
11
16

komentarze (27) | dodaj komentarz

.

piątek, 20 marca 2009 19:45
odpowiedzi na kangura matematycznego kat:3-4 klas maluh
b) MALUCH:

1.E

2.C

3.B

4.A

5.B

6.B

7.C

8.D

9.C

10.D

11.A

12.B

13.B

14.D

15.B

16.A

17.E

18.D

19.B

20.D

21.A

22.B

23.E

24.B

Podziel się
oceń
21
15

komentarze (33) | dodaj komentarz

..

piątek, 20 marca 2009 19:37

REGULAMIN   MIĘDZYNARODOWEGO
KONKURSU MATEMATYCZNEGO  
KANGUREK i KANGUR 2009

REGION      ŁÓDŹ

I.  ORGANIZATOR

 

 Inicjatorem konkursu jest francuska organizacja Association " Kangourou Sans Frontieres"  
z siedzibą  w Paryżu. Konkurs przeprowadzany jest jeden  raz  w roku, jednocześnie                
we wszystkich uczestniczących w nim krajach.

W Polsce głównym organizatorem konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy      
 i Nauk Matematycznych, działające pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Organizator konkursu powołuje Regionalny Komitet Organizacyjny, który nadzoruje przebieg konkursu w danym regionie.

W regionie łódzkim osobami odpowiedzialnymi za przebieg konkursu są Kinga Gałązka      
  i  Danuta Węgrowska - doradcy metodyczni matematyki z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

 

II. ADRESAT KONKURSU

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – co najmniej 10 osób z danej szkoły.

Konkurs przeprowadzany jest w sześciu kategoriach:

·        kategoria Kangurek – klasy 2 szkoły podstawowej

·        kategoria  Maluch         -  klasy 3 i 4 szkoły podstawowej;

·        kategoria  Beniamin      -  klasy 5 i 6 szkoły podstawowej;

·        kategoria  Kadet            -  klasy I i II gimnazjum;

·        kategoria  Junior           -  klasa III gimnazjum,  klasa I liceów i techników.

                                           -   klasy I, II, III zasadniczych szkół zawodowych;                           

-       kategoria  Student          -   klasy II,  IIII liceów, II,IV,V techników.

 

III. CELE KONKURSU

Celem konkursu jest popularyzacja matematyki wśród młodzieży szkolnej, wyłonienie talentów matematycznych, zachęcanie uczniów do wypróbowania swoich umiejętności          w rywalizacji międzynarodowej.

 

IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

Konkurs ma charakter jednorazowego testu, który jest sprawdzany przy pomocy komputerów.  Zadania oraz termin zawodów ustala komisja międzynarodowa.

 

V. ZALECANA LITERATURA

Zbiory zadań przygotowujących do konkursu np. z cyklu Matematyka z wesołym Kangurem, Miniatury matematyczne.

 


Podziel się
oceń
5
10

komentarze (11) | dodaj komentarz

notka

piątek, 20 marca 2009 19:36

IĘDZYNARODOWY KONKURS „KANGUR MATEMATYCZNY 2009”
OGÓLNOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNY „KANGUREK 2009”

INSTRUKCJA 
DLA SZKOLNEGO OPIEKUNA KONKURSU I KOMISJI KONKURSOWEJ

 

 1. Testy są utajnione do chwili rozpoczęcia konkursu.
 2. Konkurs „Kangurek” i  Konkurs „Kangur Matematyczny”  należy przeprowadzić równocześnie 19 marca 2009 r. o godz. 900. W wyjątkowych sytuacjach organizator regionalny wyraża zgodę na wcześniejsze rozpoczęcie konkursu, jednak nie wcześniej niż o godzinie 800.  
 3. Konkurs „Kangurek” (dla uczniów klas I i II SP) rozgrywany jest w jednej kategorii.
 4. Konkurs  „Kangur Matematyczny” rozgrywany jest w pięciu kategoriach:

MALUCH

1 M

klasy III szkół podstawowych

2 M

klasy IV szkół podstawowych

BENIAMIN

1 B

klasy V szkół podstawowych

2 B

klasy VI szkół podstawowych

KADET

1 K

klasy I gimnazjów

2 K

klasy II gimnazjów

JUNIOR

1 J

klasy III gimnazjów

2 J

klasy I liceów i techników oraz klasy I, II i III szkół zasadniczych

STUDENT

1 S

klasy II liceów i techników

2 S

klasy III liceów oraz III i IV techników

 1. Uczestnicy konkursu powinni siedzieć przy osobnych stolikach. W wyjątkowych przypadkach przy jednym stoliku może siedzieć dwóch uczniów, jednak nie mogą oni pisać testów z tej samej kategorii.
 2. Na rozwiązanie testu i zaznaczenie odpowiedzi przeznaczonych jest 60 minut w konkursie „Kangurek” i 75 minut w konkursie „Kangur Matematyczny”.
 3. Czasu przeznaczonego na sprawy organizacyjne (około 15 minut) nie wlicza się do konkursu.
 4. Karty odpowiedzi w konkursach: „Kangurek ” i  „Kangur Matematyczny” są jednakowe.
 5. W dniach poprzedzających konkurs należy zapoznać uczniów z wzorem karty odpowiedzi i udzielić instrukcji w zakresie prawidłowego kodowania.
 6. Prawidłowe wypełnienie przez uczestników kart odpowiedzi jest elementem konkursu. Uczeń, który dokona skreśleń lub poprawek na karcie odpowiedzi musi liczyć się z tym, że jego wynik zostanie nieprawidłowo odczytany przez czytnik elektroniczny.
 7. Kartę należy wypełniać tylko kolorem czarnym, najlepiej używać miękkiego ołówka lub długopisu z czarnym wkładem. Nie stosować flamastrów, żel-penów ani korektora.
 8. W czasie przeznaczonym na sprawy organizacyjne uczniowie wypełniają pierwszą stronę karty odpowiedzi.
 9. W prostokąciki należy wpisać drukowanymi literami KOD szkoły, potem NAZWISKO i IMIĘ, zostawiając pomiędzy nazwiskiem i imieniem jedno wolne pole. Z imienia wpisać tyle początkowych liter,  ile pozostało wolnych pól.
 10. Symbol KODU szkoły znajduje się na kopercie z testami.
 11. Pod każdą literą kodu szkoły, nazwiska i imienia należy zamalować kółko z tą samą literą.
 12. W kolumnie  powinno być zamalowane tylko jedno kółko.
 13. W dolnej części karty należy zamalować kółko kategorii (patrz tabela w punkcie 4).
 14. Uczniowie klas I i II szkół podstawowych uczestniczący w konkursie „Kangurek” zamalowują pierwsze kółko (nad klasą 2). Uczniowie klas I, II i III szkół zawodowych zamalowują kółko pod symbolem 2 J.
 15. Bezpośrednio po wypełnieniu przez uczniów pierwszej strony karty odpowiedzi należy przystąpić do otwarcia koperty z testami.
 16. Przewodniczący komisji konkursowej powołuje spośród uczestników konkursu dwóch uczniów do stwierdzenia nienaruszalności koperty z testami. Nazwiska uczniów należy odnotować w protokole.
 17. Fakt nienaruszalności koperty z testami uczniowie potwierdzają własnoręcznym podpisem w protokole obok swojego nazwiska.
 18. Test w konkursie „Kangurek” zawiera 18 zadań. Do każdego zadania dołączone są 4 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi, za odpowiedź błędną, za zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi lub niezaznaczenie żadnej uczestnik konkursu otrzymuje zero punktów.
 19. Test konkursowy w kategorii „Maluch” zawiera 24 zadania, testy w pozostałych kategoriach „Kangura” zawierają po 30 zadań. Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik konkursu otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.
 20. Po rozdaniu testów wszystkim uczniom, przewodniczący komisji ogłasza godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia konkursu.
 21. Każdy uczeń rozwiązuje zadania samodzielnie i w czasie konkursu nie udostępnia rozwiązań innym osobom.
 22. W czasie trwania konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów i technicznych środków łączności.
 23. Obliczenia można wykonywać w brudnopisach, używając przyborów geometrycznych.
 24. Żaden uczestnik konkursu nie powinien opuścić sali wcześniej niż po upływie 60 minut od otrzymania testów, a w wyjątkowych sytuacjach, wychodząc wcześniej, pozostawia test w sali..
 25. W odpowiedzi do każdego zadania można zaznaczyć tylko jedno kółko.
 26. Uczniowie rozwiązujący test w konkursie „Kangurek” na kartach odpowiedzi zamalowują jedno z czterech pierwszych kółek (A, B, C lub D) przy każdym zadaniu od numeru 1 do 18.
 27. Uczniowie rozwiązujący test w kategorii „Maluch” na kartach odpowiedzi zamalowują jedno z pięciu kółek (A, B, C, D lub E) przy każdym zadaniu od numeru 1 do 24.
 28. Po napisaniu testu uczniowie oddają wypełnione karty odpowiedzi, a testy zabierają ze sobą.
 29. Przy przyjmowaniu kart odpowiedzi, członkowie komisji zobowiązani są do sprawdzenia, czy uczeń zapisał i prawidłowo zakodował symbol szkoły, swoje nazwisko, imię i klasę, a także, czy zaznaczył odpowiedzi.
 30. Po zakończeniu konkursu (jeszcze tego samego dnia, tj. 19 marca 2009 r. do godz. 1700), karty odpowiedzi wraz z protokołem oraz imienną listą uczestników konkursunależy dostarczyć do siedziby Szczecińskiego Towarzystwa Matematycznego „Kangur” przy Gimnazjum Nr 5 w Szczecinie, ul. Komuny Paryskiej 20 lub wysłać pocztą na powyższy adres (liczy się data stempla pocztowego).
 31. Na kopercie zwrotnej z kartami odpowiedzi, protokołem i imienną listą uczestników powinna być pieczątka szkoły, a pod nią zapisany czteroliterowy  kod szkoły.
 32. Karty odpowiedzi muszą być ułożone w jednym kierunku – oddzielić „Kangura” od „Kangurka”.
 33. Karty odpowiedzi, w których dokonano skreśleń lub poprawek należy obowiązkowo oddzielić.
 34. Nie należy odsyłać kart niewykorzystanych.
 35. Wyniki konkursów zostaną przesłane do szkół w terminie do  15 maja 2009 r.
 36. Listę laureatów i uczniów, którzy uzyskali wynik bardzo dobry lub wyróżnienie w konkursie „Kangur Matematyczny” oraz listę uczniów, którzy uzyskali wynik bardzo dobry w konkursie „Kangurek” umieścimy na naszej stronie internetowej: www.kangur.szczecin.pl  najpóźniej do 8 maja 2009 r.
 37. Organizator przed ogłoszeniem wyników konkursu ma prawo do dyskwalifikacji uczniów w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników. W uzasadnionych przypadkach może zostać przeprowadzony dodatkowy test kontrolny.
 38. Uroczyste podsumowanie XVIII edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” odbędzie się 27 maja 2009 roku o godzinie 1100 w Gimnazjum Nr 5 w Szczecinie.

Uwagi:

 1. Przy odbiorze materiałów konkursowych, szkoły  otrzymają  plakat okolicznościowy oraz publikację podsumowującą ubiegłoroczną edycję konkursu. Wewnątrz publikacji znajduje się płyta CD z testami.
 2. Szkoły z większą liczbą uczestników  otrzymają po kilka dodatkowych kart odpowiedzi.
 3. Jeżeli zdarzy się, że zabraknie kart odpowiedzi, uczeń może pisać na karcie skserowanej.Kartę skserowaną należy bezwzględnie oddzielić od oryginalnych.

BARDZO WAŻNE:   KART ODPOWIEDZI NIE WOLNO SKANOWAĆ !!


Podziel się
oceń
8
14

komentarze (46) | dodaj komentarz

czwartek, 23 listopada 2017

Licznik odwiedzin:  65 909  

Kalendarz

« listopad »
pn wt śr cz pt sb nd
  0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Archiwum

O mnie


pingwinem tygodnia
jest Sebapilka brawo
z kategorii koniczyna
_______________________
co tydzień będzie tylko
jeden pingwin będzie
wybrany ....
_________________________
będą też wybierane
angielskie
pingwiny
__________________________
następna kategoria to
galowy struj lub
struj z the stage

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 65909

Lubię to